شعب ما

شعبه یک:

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار امامت- بین امامت ۲۵ و ۲۷ روغنکده بکلی.

تلفن تماس : ۰۵۱۳۶۰۸۰۱۰۱

شعبه دو:

مشهد - بلوار وکیل آباد- بلوار هاشمیه - حد فاصل هاشمیه ۵۳ و ۵۵ روغنکده بکلی .

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۸۳۱۰۰۵