فروشگاه های حضوری روغنکده بکلی

همراه باشید تا در فروشگاه های حضوری بکلی گشت و گذاری داشته باشیم و با ما آشنا شوید

مجله زیبایی و سلامت بکلی

امیدوارم خوش گذشته باشه. در فروشگاه های حضوری با روغنگیری در همان لحظه در خدمت شما مشتریان گرامی هستیم.

آدرس های ما: 

شعبه یک: مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار امامت- بین امامت ۲۵ و ۲۷ روغنکده بکلی
۰۵۱۳۶۰۸۰۱۰۱
شعبه دو: مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار هاشمیه- حد فاصل هاشمیه ۵۳ و ۵۵ روغنکده بکلی
۰۵۱۳۸۸۳۱۰۰۵